O RAK Ostravsko

     Regionální agrární komora Ostravsko (RAK Ostravsko) získala v roce 2016 od Ministerstva zemědělství akreditaci jako vzdělávací středisko pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

     Úkolem RAK Ostravsko je nediskriminační, plošný, adresný a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami, přenos informací od centrálních orgánů a krajských úřadů, přenos informací z MZe a ÚZEI, včetně zajištění zpětné vazby. Jedná se o informace s tématikou Společná zemědělská politika (SZP), její změny, priority, programy k podpoře prosazování jejích cílů, programy národních dotací, bezpečnost potravin a programy rozvoje venkovského prostoru.

     Dále zajišťuje informační podporu systému zemědělského poradenství, podporuje šíření posledních poznatků z oblasti vědy, výzkumu a vývoje, napomáhá zlepšení informovanosti o aktivitách zemědělských škol a výzkumných ústavů v regionu, spolupracuje a vyměňuje zkušenosti s informačními středisky ostatních krajů.

     Cílovými skupinami RAK Ostravsko jsou soukromí zemědělci, zemědělští podnikatelé a management, profesní sdružení zemědělských podnikatelů a podniků, regionální iniciativy rozvoje venkova, samosprávy obcí, místní iniciativy typu LEADER, Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání, regionální poradenské a informační centrum Opava a celostátní, krajské i okresní nevládní organizace s resortním zaměřením. Chceme, aby společné úsilí v rámci navázané spolupráce přispělo k dalšímu rozvoji a prosperitě zemědělství a venkovského prostoru Moravskoslezského kraje.