Základní informace


O Krajském informačním středisku (KIS)

     Regionální agrární komora Ostravsko (RAK Ostravsko) získala statut Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) od roku 2005, ve výběrovém řízení MZe ČR. Moravskoslezské krajské informační středisko (MS KIS) při Regionální agrární komoře (RAK) Ostravsko zahájilo svou činnost 1. května 2005.

     Úkolem MS KIS je nediskriminační, plošný, adresný a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami, přenos informací od centrálních orgánů a krajských úřadů, přenos informací ze ZA a PÚ a ÚZPI, včetně zajištění zpětné vazby je zajištěno bezplatně. Jedná se o informace s tématikou. Společná zemědělská politika (SZP), její změny, priority, programy k podpoře prosazování jejích cílů, programy národních dotací, bezpečnost potravin a program rozvoje venkovského prostoru.

     Dále zajišťuje informační podporu systému zemědělského poradenství, podporuje šíření posledních poznatků z oblasti vědy, výzkumu a vývoje, napomáhá zlepšení informovanosti o aktivitách zemědělských škol a výzkumných ústavů v regionu, spolupracuje a vyměňuje zkušenosti s KIS ostatních krajů a to vše chce zpřístupnit svým respondentům.

     Cílovými skupinami Moravskoslezského KIS jsou soukromí zemědělci, zemědělští podnikatelé a management, profesní sdružení zemědělských podnikatelů a podniků, regionální iniciativy rozvoje venkova, samosprávy obcí, místní iniciativy typu LEADER, Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání, regionální poradenské a informační centrum Opava a celostátní, krajské i okresní nevládní organizace s resortním zaměřením. Chceme, aby společné úsilí v rámci navázané spolupráce přispělo k dalšímu rozvoji a prosperitě zemědělství a venkovského prostoru Moravskoslezského kraje.